top of page

ÅPENHETSLOVEN

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for B&B Entreprenør AS (B&B).


B&B har gjort en gjennomgang av sine leverandører og forretningspartnere for å identifisere selskaper som representerer en høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Menneskerettighetsbrudd og korrupsjon henger tett sammen.


I Bygg og anleggsbransjen har innleie tradisjonelt vært et område hvor det har vært utfordringer med anstendige arbeidsforhold. B&B har en strategi som sier at vi i hovedsak skal utføre arbeidet med egne ressurser og benytte innleie for å håndtere toppene på bemanningsbehovet. Innleiebehovet løses hovedsakelig på 2 forskjellige måter; innleie av lokale ressurser og gjennom faste samarbeidspartnere/utleieselskaper. Det er kun sporadisk at innleie gjøres fra andre typer selskaper. For å kontrollere innleieselskapene tas det stikkprøver på lønns- og arbeidsforhold.


Når det gjelder virksomheten i prosjekter så er leveransene i hovedsak enten underentreprenører (UE) som leverer både varer og tjenester elle kun vareleveranser. Leverandørene i begge kategoriene er i all hovedsak norske leverandører. Samtidig vil en stor andel av våre leverandører omfattes av Åpenhetsloven. Ved innkjøp av UE-tjenester over 100’ inngås det kontrakt. Som en del av gjennomgangen før kontraktsinngåelse benyttes sjekkliste hvor åpenhetsloven inngår som et sjekkpunkt. I tillegg er våre etiske retningslinjer en del av kontrakten med UE. For rene vareleveranser er det kontrakter med noen få leverandører, men ved større innkjøp innhentes det uansett priser fra flere leverandører. For å sikre at våre leverandører følger Åpenhetsloven har vi gjennomgått våre leverandører og deres omsetning og gjort en vurdering av at de som vi kjøper inn for mer enn 1 mill skal vi sette inn tiltak i form av oversendelse av etiske retningslinjer og krav om de skal følge opp at Åpenhetsloven følges videre i sin leverandørkjede.


I alle prosjekter leies det inn ressurser for å gjennomføre renhold av brakker samt renhold i faste kontorlokaler. Det er en iboende risiko for sosial dumping i renholdsbransjen, men B&B vurderer at eksisterende leverandører ikke representerer høy risiko for problematiske arbeidsforhold. Selskaper som leverer IT-produkter (PC, laptop, projektorer mv.) er gjennomgående store, globale konsern og B&B legger til grunn at disse adresserer risikoen for menneskerettighetsbrudd på en adekvat måte med sine underleverandører. Med grunnlag i en risikobasert tilnærming og prinsippet om forholdsmessighet, anses det ikke påkrevd med ytterligere tiltak.


B&B har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet eller i leverandørkjeden. Arbeidet med å håndtere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er et kontinuerlig arbeid, og vil være et prioritert område for selskapet og våre porteføljeselskaper.


I den utstrekning B&B identifiserer risiko for menneskerettighetsbrudd hos sine leverandører, vil forholdet tas opp med gjeldende leverandør. Dersom forholdet ikke rettes vil kontrakt/avtaleforhold termineres


Selskapets eiere har satt fokus med Åpenhetsloven, og arbeidet med åpenhetsloven er forankret i B&B sitt styre, som setter "tonen fra toppen" for administrasjonens arbeid med forretningsetikk og menneskerettigheter. Sosial bærekraft og grunnleggende menneskerettigheter er forankret i retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift/etiske retningslinjer.


Redegjørelsen er godkjent av selskapets styre i hht. åpenhetsloven § 5 og regnskapsloven § 3-5.

bottom of page